Disclaimer

Algemeen

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland, hierna te noemen DEN, verleent u hierbij toegang tot de website http://www.toetsingsmodel.nl (hierna genoemd het Toetsingsmodel) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door DEN zijn opgesteld.

Het Toetsingsmodel en aansprakelijkheid

Dit Toetsingsmodel werd met de grootste zorg ontwikkeld en is gebaseerd op expertise in het domein van digitale dienstverlening en beheer. De praktische inrichting van een informatiehuishouding dient echter rekening te houden met omgevingspecifieke vereisten en risico’s. Het beantwoorden aan de eisen van dit model kan daarom niet garanderen dat de informatiehuishouding volledig op orde is. Daarbij spitst het toetsingsmodel zich toe op beheer en publicatie van de digitale collecties en vallen andersoortige applicaties buiten de scope. 

Daarom kunnen de auteurs van het toetsingsmodel, noch de organisatie die zij vertegenwoordigen, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de informatiehuishouding dat aan dit model werd getoetst.

De Erfgoedinspectie biedt een een overzicht van tools en referentiearchitecturen waarmee op meer formele gronden de informatiehuishouding kan worden getoetst: http://www.erfgoedinspectie.nl/archieven/uw-archiefbeheer/digitaal/normering-voor-digitaal-archiefbeheer.

Wijzigingen

DEN heeft het recht om de Informatie die op in het Toetsingsmodel gepubliceerd is op elk moment te wijzigen en tijdelijk dan wel definitief te (laten) verwijderen. Overigens zal elke belangrijke wijziging in het Toetsingsmodel vanaf versie 1.0 aangeduid worden met een nieuw versienummer. 

Werking van het Toetsingsmodel

DEN doet haar uiterste best om het Toetsingsmodel op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet DEN al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. DEN kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen worden binnengebracht. Daarom kan DEN u niet garanderen dat de toegang tot het Toetsingsmodel op geen enkele manier wordt onderbroken of dat u niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden.

Om bovenvermelde redenen kan u DEN niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van het Toetsingsmodel de daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erkent en aanvaardt u het recht van DEN om de toegang tot het Toetsingsmodel op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden, of in geval van stopzetting van de activiteiten van DEN. In geen enkel geval kan u DEN aansprakelijk stellen voor een nadeel dat u zou lijden door dergelijke onderbrekingen.

Websites van derden

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door DEN gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. DEN aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke gegevens

DEN garandeert dat persoonlijke en organisatiegegevens die u verstrekt – dat is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon of organisatie – strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht. Het is overigens ook mogelijk het Toetsingsmodel anoniem te gebruiken.

Het Toetsingsmodel gebruikt cookies, maar deze bevatten alleen sessiegegevens, geen persoonsgegevens.

Auteursrechten

De inhoud van www.toetsingsmodel.nl is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

DEN behoudt zich het recht voor voor deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.